Internrevision

Kunskap och erfarenhet.
Funktionen för internrevision

Vi har lång erfarenhet av att ansvara för funktionen för internrevision för fondbolag och AIF-förvaltare.

På styrelsens uppdrag genomför vi en oberoende utvärdering av att bolaget efterlever externa och interna regler samt att de interna kontrollerna sker effektivt.

Vi lägger stor vikt vid att anpassa varje uppdrag efter uppdragsgivarens behov, organisationens storlek och verksamhetens komplexitet och vi säkerställer att områden som bedöms vara särskilt viktiga utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv får tillräcklig belysning inom ramen för uppdraget.

Rapporteringen, som sker till styrelsen, innehåller även rekommendationer till förbättringar.

Riktade granskningsinsatser

Det kommer kontinuerligt nya externa regler som berör finansiella företag och som ställer krav på förändrade interna kontrollsystem och nya kontrollaktiviteter.

Ett finansiellt företag kan ha behov av att få en oberoende bedömning av om ett specifikt riskområde efterlevs på ett effektivt sätt. Exempel på specifika riskområden kan vara hantering av intressekonflikter, åtgärder mot penningtvätt, hållbarhet, IT-stöd mm.

Vi erbjuder en oberoende bedömning av specifika riskområden för att säkerställa att bolaget efterlever externa och interna regelverk samt att detta sker effektivt.

För mer information och referensuppdrag tveka inte att kontakta oss på info@claraconsulting.se.