Business analysis

Vi har både bred och djup kompetens inom många områden inom våra kunders verksamhet. Det betyder att vi kan gå in och ta ledande och drivande roller inom olika områden som innefattar bland annat affärskravande, utredningar och förstudier, processmodellering samt hjälpa till med finansiella beräkningar eller som expert i affärsnära system. 

Vi har stor erfarenhet från legala ramverk såväl på EU- som på svensk nivå. Vi har en stor kunnighet inom marknadsdata, vilket inkluderar dataflöden, kunskap om olika leverantörer och dess datamodeller, prissättning, pristyper och pristrappor. Vi har djup förståelse inom värdering och kvalitetssäkring av marknadsdata. Vi har även kompetens inom området finansiella instrument både då det gäller konstruktion, upplägg i system och handel. Vi är starka inom risk & performance där vi kan hjälpa till med datakvalitet, ex ante risk, ex post risk, benchmark och performance attribution. Mer om detta finns att läsa under produkten Risk. Ett annat kompetensområde är investment compliance. Utöver allt detta kan vi hjälpa till med processer och kontroller och vi har tidigare arbetat med processmodellering och processkartläggning.

Vi kan hjälpa till med följande områden:

  • Utredning och förstudier
  • Legala ramverk på både EU- och svensk nivå
  • Marknadsdata – flöden, leverantörer, prissättning, värdering, kvalitetssäkring, pristrappor
  • Finansiella instrument och derivat – värdering, konstruktion, upplägg i system, handel
  • Risk & performance – datakvalitet, ex ante risk, ex post risk, benchmark och performance attribution
  • Investment compliance
  • Processer och kontroller – processmodellering, processkartläggning