“Outsourcing riskerar att leda till kompetensbrist inom finansbranschen”

Outsourcing1 är ett fenomen som har varit populärt inom finansbranschen under det senaste decenniet som ett sätt att minska kostnaderna. Men att lägga ut operativa funktioner på en annan aktör kan ge en bumerangeffekt.

– På sikt finns det konsekvenser som många beslutsfattare och tillsynsmyndigheter riskerar att underskatta och som kan bli mycket kostsamma och svåra att åtgärda, säger Michael Weitman på Clara Financial Consulting.

Att lägga ut administrativa funktioner inom värdepappershandel och kapitalförvaltning kan framstå som ett logiskt sätt att strukturera om verksamheten för att pressa kostnaderna. Utläggning har ofta, direkt eller indirekt, gjorts till låglöneländer som Polen, Indien och Baltikum där personalkostnaderna i genomsnitt är betydligt lägre än i Sverige.

Idén att lägga ut det som identifieras som ”icke kärnverksamhet” låter ju begriplig. Liksom andra branscher vill finansbranschen fokusera på ”kärnaffären”, skapa vinster och där man anser sig kunna konkurrera. Men att lägga ut grundläggande operativa funktioner inom finansbranschen kan bli en dålig lösning i längden av flera skäl.

– Finansbranschen är samhällsviktig. Den tillhandahåller funktioner som gör det möjlighet för företag och människor att spara och omfördela risker. Det ställer höga krav på både tillförlitlighet och tillgänglighet, säger Michael Weitman, som har varit verksam inom finansbranschen i över 25 år.

Viktig kompetens går förlorad

Utläggning av verksamhet kan bidra till att förmågan att utveckla verksamheten urholkas. Finansbranschen verkar i en global och föränderlig värld. När administration, IT och andra stödjande funktioner läggs ut försvinner närheten till den specialistkompetens som krävs för att utveckla verksamheten. Viktiga förutsättningar för att bibehålla och bygga kompetens går förlorad.

”Tillgång2 till kvalificerad personal är den absolut viktigaste enskilda faktorn för en Finansplats” noterade Finansmarknadsrådet i sin första rapport på temat att klara den internationella konkurrensen och värna och stärka Stockholms roll som finansiellt centrum.

– Beslut kring outsourcing i finansbranschen behöver väga in långsiktiga strategiska aspekter och får inte fattas på en kortsiktig statisk analys, menar Michael. Höga personalkostnader i kombination med personalkrävande manuell verksamhet är en utmaning, men outsourcing riskerar på sikt att leda till förlust av den kritisk massa av kompetens som krävs för att hantera risker och utveckla verksamheten. Det är något som vi redan ser tecken på. I längden är det inte hållbart och kan leda till att förmågan och konkurrenskraften urholkas, berättar Michael.

Automatisering och standardisering är lösningen

Det är viktigt att branschens aktörer värnar om tillgången på kvalificerad kompetens. Det krävs samverkan i branschen, att operativ verksamhet bibehålls i närområdet och tillgång till ett kluster av lokala och regionala specialister för att behålla kontrollen och förmågan att framtidssäkra sin verksamhet.

Vägen framåt är en högre grad av standardisering och automatisering för att effektivisera verksamheten och att stärka förmågan till förändring. Genom att nyttja system och personalstyrkan på ett smartare sätt uppnår man en bättre utväxling på den operativa plattformen som redan finns och som krävs för att bedriva verksamheten.

– Att ha Teslan i garaget och åka taxi är ingen bra affär. Åtgärder för effektivisering och kompetensutveckling är i längden bättre än outsourcing. En butiksverksamhet som saknar kompetens kring lager och logistik riskerar att snabbt gå förlorad i konkurrensen.

– Sverige ligger i internationell framkant på många områden när det gäller finansiell tjänsteutveckling och IT. Med det i åtanke är det konstigt att beslutsfattare tänker att deras verksamhetsprocesser kan produceras bättre i andra länder. Den enskilda organisationen och Sverige riskerar att tappa mark, man avsäger sig utvecklingspotential. Därför måste vi skapa samling i branschen i Sverige. För att motverka den skada som outsourcing riskerar att medföra i branschen krävs ett gemensamt krafttag och en strategisk agenda med fokus på att Sverige ska bli ett världsledande kompetenscentra inom det finansiella området, avslutar han.


[1] Finansinspektionen definierar begreppen Outsourcing, Utlagd verksamhet och Utkontraktering som ”när ett företag sluter avtal med en leverantör om att utföra (helt eller delvis) en process, tjänst eller annan aktivitet som företaget i annat fall själv skulle utföra”. (Utlagd verksamhet | Finansinspektionen)


[2] TEMARAPPORT Nr 1 (regeringen.se)